20 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Sw Bernarda i Polskiego Papieża Sw Piusa X

20 sierpnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia w Hamburgu  św Bernarda patrona mojej Taty Bernarda Pawła Jana Tuszyńskiego -Apostoła Bożego Miłosierdzia z Gdańska .

św. Bernard (doktor Kościoła)św. Bernard Tolomei (opat)bł. Jerzy Häfner (męczennik)św. Maria De Mattias (zakonnica)św. Oswin (król Deiry)św. Samuel (prorok)

20 sierpnia 2016  w Roku Bożego Miłosierdzia  św Bernardzie ,Polski Papieżu św Piusie X  Apostole Polski Bernardzie Łubieński wspomagajcie nas

Św. Piusa X    papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914

Święty Pius XPope-Pius-X_holy-card_traditionalcatholicpriest.com

św Pius X Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r.w Riese koło Wenecji.

Po ukończeniu seminarium w Padwie, Giuseppe Melchiorre Sarto został wyświęcony na kapłana 18 września 1858

Jesteśmy zmuszeni bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego.Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,, pisze do Rzymu 10 wrzesnia 1880 z Chicago

Ojciec Leopold Moczygęba,kuzyn 45 letniego Ks Jana Sarto

10 listopada 1884 Leon XIII mianował Sarto biskupem Mantui, który przyjął sakrę sześć dni potem od św Jana Antoniego Fariny

12 czerwca 1893 został kreowany kardynałem prezbiterem i otrzymał kościół tytularny S. Bernardo alle Terme, a trzy dni później papież mianował go patriarchą Wenecji, którym pozostał do elekcji

Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 23 lat.  W 1875 roku został kanonikiem kapituły katedralnej w Treviso. 
3 maja 1863 został   przepowiedziany przez Anioła Stróża Polski   

W 1863 r Polacy pisali do Piusa IX   Króla Polaków w Rzymie-semper fidelis Poloniae
 "Najświętszy Ojcze!
Znękany stuletnią blisko niewolą, stuletnim pasowaniem się z okrutnym i wiarołomnym wrogiem, który pozbawiwszy nas wolności, najdroższe sercu ludzkiemu uczucia przywiązania do wiary przodków i miłości Ojczyzny wydrzeć usiłuje, lud polski pochwycił znowu za oręż, w nim tylko widząc jedyną ocalenia swego nadzieję". We wrześniu 1863 r. Ojciec Święty Pius IX  nakazał "szturm do nieba". 6 września 1863 r. w Rzymie zarządził wielka procesja z cudownym obrazem Zbawiciela, czczonym w Wiecznym Mieście od VIII wieku. W procesji wzięła udział wielotysięczna rzesza ludu, duchowieństwa i biskupów. Uczestniczyli kardynałowie, wśród nich m.in. Ludovico Altieri, Francesco Patrizi i Mario Mattei, dziekan Świętego Kolegium Kardynalskiego. Wezwanie do udziału w procesji przekazał 31 sierpnia 1863 r.Oznajmił, iż jest jego wolą, żeby wznoszono modły za nieszczęśliwą Polskę, którą "widzi z boleścią, wydaną w tej chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu. Naród polski, który był zawsze katolickim i tworzył niejako przedmurze naprzeciw napadom błędu, zasługuje ze wszech miar, by się zań modlono". Obraz Zbawiciela-Acheropity przeniesiono z Lateranu do bazyliki Santa Maria Maggiore. Tam 10 września 1863 r. przybył Ojciec Święty Pius IX i wraz z wiernymi wznosił modły za Polskę.Obecni tam Polacy wołali do Papieża po łacinie: "Vivat Pius IX – defensor Poloniae". W ślad za Papieżem biskupi Europy i Ameryki ogłosili modły za Polskę, było bowiem życzeniem Piusa IX, by w całym świecie modlono się za nasz kraj czytaj

Patriarcha Polonii Amerykańskiej-kuzyn św Piusa X  Ks MOCZYGEMBA (Moczygęba) Leopold (1824 – 1891) ksiądz-zakonnik (imiona zakonne Bonawentura Maria),
działacz Polonii amerykańskiej.Urodzony 18 pazdziernika 1824 r w Płużnicy Wielkiej na Śląsku Opolskim w rodzinie chłopskiej, syn Leopolda i Ewy z Krawców ( siostry Jana Krawca -ojca Piusa X  ).

Franciszkanin  O Leopold Moczygęba 

13 października 1974 roku, dzięki zabiegom Związku Narodowego Polskiego,Kongresu Polonii Amerykańskiej i Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Księży,szczątki księdza Moczygemby przeniesione zostały do Panny Marii i złożone pod tym samym dębem,gdzie 24 grudnia 1854 roku odprawił pierwszą mszę świętą dla emigrantów, przybyłych ze Śląska na ziemię amerykańską.Na pomniku wystawionym ku czci polskiego kapłana wyryto słowa:,,W 120 – lecie parafii Panna Maria, w 100 – lecie założenia Seminarium Duchownego w Orchard Lake,w 900 – lecie śmierci św. Stanisława – patrona Wielkiej Płużnicy”.

 Oddelegowany do bawarskiej Prowincji Franciszkanów,przebywał od listopada 1849 do czerwca 1852 w klasztorze w Oggersheim (dziś Ludwigshaven nad Renem) i kontynuował studia w Würzburgu.
W związku z ożywionym ruchem emigracyjnym z południowych Niemiec do Ameryki został wysłany przez swoich przełożonych do pracy wśród kolonistów niemieckich w Teksasie,dokąd przybył ok. połowy 1852 r.Bardzo szybko podjął myśl sprowadzenia tam osadników polskich z Górnego Śląska i już w kwietniu i czerwcu 1853 za pieniądze bawarczyków poczęto zakupywać teren dla projektowanej kolonii Cracow, która ostatecznie nie powstała.W 1854 r. o. Leopold Moczygemba namówił czterech swoich braci (Józefa, Antoniego, Augustyna i Jana)oraz większą grupę krewnych i mieszkańców Płużnicy oraz okolicznych wiosek do wyjazdu za Ocean.
Opuścili oni Górny Śląsk ok. 20 wrzesnia 1854, udając się przez Berlin – Lipsk -Bremę do Galveston w Zatoce Meksykańskiej,a stamtąd na zachód, w kierunku ujścia rzeki Cibolo do rzeki San Antonio, dokąd dotarli z końcem grudnia 1854.O. Leopold Moczygemba założył tam 24 grudnia 1854  r wraz z liczącą ok. 150 osób grupą emigrantów z Górnego Śląska,pierwszą na kontynencie amerykańskim osadę polską, nazywając ją Panna Maria ..w dziękczynieniu za wydarzenie w Rzymie  8 grudnia 1854 r  kiedy Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny dogmatycznie ogłoszoną została.Osada ta oraz powstałe później, w związku z dalszą emigracją z Górnego Śląska do Teksasu, osady w Karnes County i okolicy (np. Kościuszko, Pułaski, Częstochowa)istnieją do dnia dzisiejszego.Trudności, z jakimi spotkali się chłopi górnośląscy w nowym środowisku geograficznym(klimat, klęski żywiołowe, flora i fauna, inne grupy osadników, a także Indianie itp.)doprowadziły do konfliktów między kolonistami a inicjatorem ich emigracji,który opuścił pierwszą kolonię polską z uwagi na zlecone mu przez przełożonych zakonnych inne zadania,(nadzór nad całokształtem działalności Franciszkanów w Teksasie )na przełomie 1856/57 r. osadę Panna Maria.Trzykrotnie wyjeżdżał o. Leopold Moczygemba z Ameryki do Rzymu.Pierwszy pobyt, krótkotrwały, miał miejsce w 1858 r.; w końcu lat sześćdziesiątych piastował o. Leopold Moczygemba funkcję penitencjariusza przy Bazylice św. Piotra w Watykanie;funkcję tę pełnił również w czasie trzeciego pobytu w Rzymie w końcu lat siedemdziesiątych.Dla użytku duchowieństwa katolickie­go w USA wydał zbiór liturgiczny Enchiridion Sacerdotum Curam Anima-rum Agentum (Roma 1870).o. Leopold Moczygemba znał szereg języków, prócz polskiego, niemieckiego, angielskiego i łaciny także francuski, włoski i hiszpański.Powracając do Ameryki w 1858 r. przybył tam jako pierwszy komisarz generalny Franciszkanów Konwentualnych w USA, działał w San Antonio (Texas), Louisville (Kentucky),Utica i Syracuse (New York), ponownie w Louisyille, wreszcie we wrześniu 1874 przyjął propozycję pracy w rozrastającej się gwałtownie kolonii polskiej w Chicago (Illinois).Zbliżył się wówczas do Zmartwychwstańców, zgromadzenia zakonnego nastawionego na pracę wśród emigracji polskiej.Przejście do tego zakonu nastąpiło na tle zaangażowania się o. Leopolda Moczygemby w pracy wśród Polaków,podczas gdy placówki franciszkańskie nastawione były na pracę wśród kolonistów niemieckich; jeszcze w 1869 r.o. Leopold Moczygemba uzyskał tzw. eksklaustrację (zezwolenie na prowadzenie działalności poza swoim zgromadzeniem zakonnym) na przeciąg dziesięciu lat.Do zakonu Zmartwychwstańców wstąpił formalnie 23 stycznia 1880 w czasie swego ostatniego pobytu w Rzymie; rozszedł się z tym zgromadzeniem w 1887 r.W 1875 r. wybrany został na drugiego z kolei prezesa najstarszej i jedynej wówczas polskiej organizacji polonijnej Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, piastując tę funkcję przez dwie kadencje.Był zaangażowany finansowo w powołanie do życia czasopiśmiennictwa polonijnego, przyczynił się do stworzenia polskiego seminarium duchownego w Orchard Lake (Michigan);w wyniku podjętej przez siebie kwesty zebrał na ten cel ok. 10 tysięcy dolarów.o. Leopold Moczygemba był człowiekiem zdolnym, śmiałym, rzutkim i przedsiębiorczym,skoro zdecydował się poruszyć swych ziomków w kraju do niepraktykowanego jeszcze w ich środowisku kroku,jakim była emigracja zamorska.W późniejszych latach, działając wśród przybywających coraz bardziej masowo polskich emigrantów, organizował ich życie religijne i społeczne, inspirując przedsięwzięcia budowlane w koloniach polskich (kościoły, szkoły, domy organizacji polonijnych).Mimo że jedynie dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Górnym Śląsku, z tego część w środowisku domowym,część w gimnazjach niemieckich, posiadał głęboką polską świadomość narodową,utożsamiając śląskość z polskością o. Leopold Moczygemba w jednym z listów (1875) wyraził się m.in.:„Jako Ślązak mam więcej uczucia polskiego jak wysłowienia".Ksiądz Moczygemba, nazwany patriarchą Polonii amerykańskiej zmarł w 1891 roku i pochowany został na cmentarzu Mount Elliot w Detroit, Michigan.

b2ap3_thumbnail_pius-x-bc582ogosc582-przez-p-jezusa-deedeescreations-com_amandafirstcommunionremembrance_rzymski-katolik-blogspot-com 3PopePiusX_m 3_sanctus.pl

 Widzenie Polskiego Papieża Piusa X—  „Widziałem   Rzym   skąpany   we   krwi   księży  i biskupów, widziałem   któregoś   z papieży jak w ucieczce rzuca się do wypełnionego zwłokami Tybru i tonie.Ujrzałem  nasze świątynie w gruzach   — i wiernych,  którzy je podpalają.Nie   wiem,   kim  był ów papież,   — ale z całą pewnością nie był Włochem.Dzień  Sądu nadejdzie, — gdy w świętym Rzymie rozpadnie się Koloseum…”W niedługim czasie po śnie Papieża   —  otwarto księgi proroctw św Jana Bosco, Zaskoczeniem   była   treść   jego widzenia,   — a raczej zgodność jego proroctwa ze snem Piusa X.czytaj

  Czemu ukrywają Jego polskie pochodzenie ?? Inicjatywy Polskiego Papieüa św. Piusa X zostały podczas II Soboru Watykańskiego Zbójeckiego zanegowane.

Czy Jan 23 wywiózł zwłoki Piusa X pociągiem do Wenecji?

20 sierpnia 1941Niemcy dokonali w Czarnym Lesie pod Stanisławowem masowej egzekucji 800 Polaków.

20 sierpnia 1083- Papież Grzegorz VII kanonizował króla Węgier Stefana I.

20 sierpnia 1086 -urodził się  prawnuk Królowej Rychezy  i Mieszka II  Bolesław III Krzywoustyksiążę Polski (zm. 1138)

20 sierpnia Odeszli do Ojczyzny Niebieskiej aby nam orędować w Niebie 

św Pius X Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r.w Riese koło Wenecji.Święcenia kapłańskie Józef otrzymał 18 września 1858 r.W 1884 r. papież Leon XIII mianował ks. Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakry biskupiej. W 1891 roku urządził wielkie uroczystości w 300-lecie śmierci św. Alojzego Gonzagi, który pochodził z Mantui.W 1892 r. zmarł patriarcha Wenecji, kardynał Dominik Agostini. Leon XIII wyznaczył na jego miejsce biskupa Józefa Sarto. W trzy dni potem nowy patriarcha Wenecji otrzymał nominację na kardynała Kościoła. W roku 1895 zorganizował uroczystości jubileuszu 800-lecia konsekracji bazyliki św. Marka. W roku 1900 celebrował rocznicę 100-lecia konklawe, na którym w Wenecji został wybrany papieżem Pius VII zmarły 20 sierpnia 1823W 1903 r. zmarł wielki papież Leon XIII. 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto.  Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X. W dwa miesiące później (4 października 1903 r.) wydał swą pierwszą encyklikę Ad diem illum, w której wyłożył program swojego pontyfikatu: odnowić wszystko w Chrystusie (restaurare omnia in Christo). W 1905 r. ukazał się Katechizm Piusa X najpierw dla diecezji rzymskiej, potem dla całego Kościoła z instrukcją o nauczaniu dzieci prawd wiary. Za pomocą listu motu proprio z 1903 r. Pius X wprowadził reformę muzyki kościelnej. Zreformował również brewiarz. Dekretem z 1905 r. zniósł konieczność przystępowania do spowiedzi przed każdym przyjęciem Komunii świętej, a dekretem Quam singulari Christus amore (z 8 sierpnia 1910 r.) obniżył wiek dzieci mogących przyjąć Komunię świętą.Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Z całą stanowczością stawał w obronie Kościoła. Pius X bywa nazywany papieżem dzieci. Kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się z Panem Jezusem, zanim szatan zajmie jego miejsce. Po wydaniu dekretu o wczesnej Komunii świętej otrzymał moc listów od dzieci. Pan Bóg obdarzył go także darem łask niezwykłych, m.in. uzdrawiania chorych.Święty Pius X – papież Eucharystii 25 maja 1914 r. zdołał jeszcze zwołać konsystorz i ogłosić na nim wybór 13 nowych kardynałów.  28 czerwca 1914 r.w Sarajewie  został zamordowany następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand.

2 sierpnia 1914 Papież Pius X wydał orędzie do państw, usiłując zatrzymać groźbę wojny.

Zdjęcie zrobione w Monachium

Odeonsplatz 2 sierpnia 1914 roku.      2 sierpnia 1914  przekazano Józefowi Piłsudskiemu zgodę na zmobilizowanie oddziałów strzeleckich

20 sierpnia 1914 r. o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności.  3 czerwca 1951 r. Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji sługi Bożego

29 maja 1954-Papież Pius X został kanonizowany przez Piusa XII.
29 maja  1954 – pierwsze spotkanie Grupy Bilderberg.z inicjatywy masona   który sprzedał Polskę  Józefa Retingera.Od 1959 roku Zbigniew Brzeziński,  od 1973 roku działa w  tzw. Komisji Trójstronnej

29 maja 1814 – Hamburg został wyzwolony spod trwającej od 1806 roku okupacji francuskiej.
29 maja 1825 – Karol X Burbon brat Ludwika XVI został koronowany w katedrze w Reims na króla Francji.

ilustracja

Wnuk Sobieskiego Karol VII Wittelsbach z Bożej łaski cesarz rzymski, król Niemiec,Czech, arcyksiążę Austrii,książę Bawarii i elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego etc.

Kult Józefa Piłsudzkiego                                Kult Adolfa Hilera 

Honorowi obywatele Krakowa

Adolf Hitler otrzymał 4 kwietnia 1933 r.Honorowe Obywatelstwo Szczecina. Odebrał go w 1938 r.i ma go w posiadaniu do dziś.19 kwietnia 1933 Honorowe Obywatelstwo Hamburga 

Adolf Hitler, Hermann Göring, Józef Stalin, Joseph Goebbels, Konstanty Rokossowski ,Bolesław Bierut –  niektórzy z "honorowych obywateli" polskich miast

Zmarły 2 sierpnia 1934   Paul von Hindenburg,z Poznania rok starszy od  Apostoła Polski Bernarda Łubieńskiego 

Honorowy Obywatel Miast

W latach 1933-1945 prestiżowym tytułem zostali wyróżnieni: Albert Forster,  Hitler i Hermann Görin 

Józef Piłsudski ze swoim sztabem w Kielcach w 1914. 

Józef Piłsudski składa hołd prochom króla Jana III Sobieskiego w 250. rocznicę wiktorii wiedeńskiej w 1933

Wawel -Wewelsburg Król Jan III Sobieski i jego rodzina

Doktoraty honoris causa- niektóre uczelnie, które przyznały marszałkowi doktorat honorowy. W nawiasach podano datę przyznania wyróżnienia.

10 wrzesnia 1933  dzień śmierci O Bernarda Łubieńskiego w Warszawie  -reklamowe zdjęcia  Adolfa Hitlera w Monachium 

Adolf Hitler w Gdańsku 

8 listopada 1939  ciekawy artykuł o wsprowadzających pokój Niemcach na Wawelu 

Pogrzeb Piłsudskiego był największą uroczystością, jaka odbyła się w Polsce. Adolf Hitler w Kościele stał na baczność 

18 maja 1935 roku zabił krakowski dzwon Zygmunt.W tym samym czasie, w Berlinie, trwają uroczystości żałobne. Flagi opuszczone do połowy masztu, uroczyste nabożeństwo za duszę marszałka w katolickiej katedrze św. Jadwigi. A tam symboliczna trumna okryta sztandarem z polskim orłem i siedzący w pierwszym rzędzie… Hitler.Niedługo później stał się patronem jednego z głównych warszawskich placów, który wcześniej nosił imię… Piłsudskiego czytaj

18 maja 1935 Berlin 

Wnętrze kościoła św. Jadwigi w Berlinie.

 6 września 1939 r., na rozkaz Hitlera niemiecki dowódca gen. Werner Kienitz udał się na Wawel i złożył wieniec u grobu marszałka Piłsudskiego w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów; zaś przed kryptą została wystawiona niemiecka warta honorowa.

Zamach majowy 1926 finansowała Anglia- dlaczego w 1939 r. Niemcy wystawili WARTĘ HONOROWĄ przy grobie Piłsudskiego.

Straż honorowa Wehrmachtu przed grobem marszałka Piłsudskiego – 1939 r.

grey-wolf

Wnuk Samuela Rotszylda

Benjamin Netanyahu meets Angela Merkel

 Berlin 16 luty 2016 Benjamina Netanjahu  Hitler nie planował Holocaustu

artykuł pressmix.eu

Zrzut ekranu 2015-10-9 o 18.55.10

 teza, którą w 2011 roku wygłosił Benjamin Fulford, jakoby Angela Merkel jest pośmiertnym dzieckiem Adolfa Hitlera, nie musi być tylko plotk

Adolf Mesjasz 14 sierpnia 1943 Rzym uzyskał status miasta otwartego.14 sierpnia 1943 Wewelsburg wydano dekret że Adolf Hitler jest Mesjaszem (od 1934 r Wewelsburg nowy Watykan z planami do 2033 r )czytaj

Wilk – Adolf Hitler zlikwidowany 30 kwietnia 1945 r  ?Adolf Hitler wnuk Samuela Rotszylda od  26 lutego 1932  obywatel Niemiec od 30 kwietnia 1941 obywatel Izraela 

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889  w 5 rocznicę wydania Encykliki Humanum genus Papieża Leona XIII -z opatrzności Bożej papieża (O masonerii)podobno zlikwidowany 30 kwietnia 1945 w Berlinie.Miał 56 lat .Kanclerz Rzeszy od 30 stycznia 1933, Wódz i kanclerz Rzeszy od 2 sierpnia 1934 (łącząc stanowiska prezydenta i kanclerza Rzeszy), przywódca (NSDAP), Człowiek Roku 1938..Na początku kariery, używał pseudonimu Wilk. W 1919 roku w Monachium, mając trzydzieści lat, wstąpił do Niemieckiej Partii Robotników .29 lipca 1921 został jej przewodniczącym z tytułem wodza (niem. Führer) i z dyktatorską władzą.Z powodu zakłócania porządku publicznego, od 27 czerwca do 27 lipca 1922 po raz pierwszy przebywał w więzieniu.Po nieudanym puczu monachijskim 9  listopada 1923 został 1 kwietnia 1924 skazany na pięć lat więzienia, i osadzony w więzieniu w Landsbergu (1924).7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero 26 lutego 1932 uzyskał niemieckie..W styczniu 1932 Hitler i inni działacze nazistowscy spotkali się w Düsseldorfie z grupą 300 przemysłowców niemieckich,którzy pomogli mu przygotować się do wyborów Hitlera wsparły w latach 1933–1934 koncern chemiczny IG Farben budowniczy Auschwitz (oskarżony po wojnie w procesach norymberskich o zbrodnie wojenne), przekazał nazistom 84,2 mln reichsmarek, koncern stalowy Friedrich Krupp AG 12 mln do 1939. prezes koncernu stalowego Thyssen AG, 30 stycznia 1933– Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi tekę kanclerza (premiera) Rzeszy.  W publicznych wystąpieniach, zwłaszcza w początkowym okresie działalności, Hitler często pozytywnie wypowiadał się o chrześcijańskiej kulturze Niemiec[, przez dalszą cześć życia odnosił się do religii z wrogością – wygłaszał publicznie „pogróżki pod adresem Kościołów” „bez opanowania dawał się ponosić nienawiści do Żydów, księży, socjaldemokratów, Habsburgów. Twierdził, że jeśli chodzi o Kościół katolicki, to pewnego dnia trzeba będzie „wytrzebić go siłą”.  Chwalił chrześcijańskie dziedzictwo, niemiecką kulturę chrześcijańską i wiarę w Jezusa Chrystusa.Jednocześnie w swoich przemówieniach i publikacjach podkreślał, że chrześcijaństwo jest jego główną motywacją do antysemityzmu. Oznajmił też, że: „Jako chrześcijanin nie mam powinności do bycia oszukiwanym, ale mam powinność do bycia wojownikiem o prawdę i sprawiedliwość”Na potrzeby nazizmu został stworzony specjalnie spreparowany system wierzeń, oparty na terminologii chrześcijańskiej – tzw. „pozytywne chrześcijaństwo”[ Jezus przedstawiany był w nim jako bojownik antyżydowski.”Spośród wyznań chrześcijańskich Hitler faworyzował protestantyzm. Uważał że religia mahometańska pasowałaby do nas dużo bardziej niż chrześcijaństwo. 29 kwietnia 1945 zawarł cywilny związek małżeński z Evą Braun i ślub kościelny w obecności księdza. 30 kwietnia 1945, podczas oblężenia Berlina, Hitler wraz z poślubioną dzień wcześniej Evą Braun został zlikwidowany . Miał wtedy 56 lat.

Sw Bernard patron Katedry Oliwskiej  

kościół pw. Trójcy ŚwiętejNMP i św. Bernarda w Gdańsku, przy ul. Bp. Edmunda Nowickiego 5( więznia Dachau)  2 lipca 1186 roku książę pomorski Sambor I (syn Subisława I) erygował filię cysterskiego klasztoru z Kołbacza nazywany Beatae Mariae de Oliva lub ad montem Olivarum

Logo

Ołtarz św. BernardaBernard Alojzy Łubieński CSsR

Ołtarz św. Bernarda.W głębi obrazu widnieje klasztor w Clairvaux. 

Apostoł Polski -O Bernard Alojzy Łubieński potomek zasłużonej dla Ojczyzny i Kościoła rodu, syn Tomasza i Adelajdy Łubieńskich, urodził się 9 grudnia 1846 r. w Guzowie koło Warszawy.7 maja 1866 r. złożył śluby zakonne w Bishop Eton koło Liverpoo Od 27 września 1926 przebywał w Warszawie, kontynuując prace misyjne i rekolekcyjne w Warszawie, GnieźnieToruniu oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. był  czcicielem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jej poświęcił całego siebie i swoje prace.28 grudnia 1930 uroczyście obchodzono sześćdziesięciolecie jego święceń kapłańskich. Ciało jego spoczywa w kościele Świętego Klemensa Hofbauera Dworzaka w Warszawie przy ul. Karolkowej 49. gdzie 6 sierpnia 1944  zamordowano rytualnie 30 Redemptorystów.

Ks Müller Tadeusz (ur. 10 stycznia 1908 w Krakowie) Śluby zakonne złożył 2 sierpnia 1924 święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1933 w Tuchowie-brat przełożonej Karmelu w Krakowie .Klasztor i kościół przy ul. Karolkowej 6 sierpnia 1944, tj. w drugim dniu rzezi Woli.zamordowano trzydziestu redemptorystów – w tym piętnastu ojców, dziewięciu braci koadiutorów, pięciu kleryków i jeden kleryk nowicjusz. czytaj

OBÓZ PRACY PRZYMUSOWEJ AUSCHWITZ III MONOWITZ-Załoga SS  liczyła w latach 1940-1945 ponad 6 tys. żołnierzy i oficerów SS.

Auschwitz III – Monowitz.-Załoga SS wynosiła 1315 żołnierzy i oficerów.18 stycznia 1945 r. wyprowadzono z Auschwitz III więzniów w marszu śmierci. Poprowadzono ich do Gliwic, a następnie przewieziono koleją do obozów koncentracyjnych Buchenwald i Mauthausen. W obozie znaleziono około 650 więźniów, którzy przeżyli.

Alianci czterokrotnie zbombardowali zakłady chemiczne IG Farben w Monowicach:

  1. 20 sierpnia 1944 r. nalot przeprowadziło 127 bombowców B-17 startujących z baz we Włoszech. Bombardowanie rozpoczęło się o godzinie 22.32 i trwało przez 28 minut.
  2. 13 września 1944 r. zgrupowanie 96 bombowców B-24 przeprowadziło bombardowanie, które trwało 13 minut.
  3. 18 grudnia 1944 r. grupa 2 bombowców B-17 i 47 bombowców B-24 przeprowadziło trzecie bombardowanie.
  4. 26 grudnia 1944 r. grupa 95 bombowców B-24 przeprowadziło ostatnie bombardowanie zakładów
  5. .